Centrum Domowych Inspiracji

Warszawa

Wrocław

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Część 1: Wstęp i informacje ogólne

Moduły tekstowe

Podsumowanie

Informacje o ochronie danych

Krótko i zwięźle

O nas i o naszej stronie internetowej

Niniejszy dokument stanowi informację o przetwarzaniu danych przez BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 183, 02-222 Warszawa (dalej „BSH”) dla niniejszej strony internetowej

Niniejszą stronę internetową www.centrumdomowychinspiracji.pl (dalej „Strona Internetowa”) prowadzi spółka BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa. Aby skontaktować się ze spółką, należy skorzystać z danych podanych na stronie zawierającej informacje o spółce .

W związku z korzystaniem przez Ciebie z naszej strony internetowej BSH będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie i na zasadach wskazanych w niniejszej informacji.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez naszą stronę internetową, możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, którego dane znajdziesz na końcu niniejszej informacji.

Prawa autorskie

Tekst, zdjęcia, grafiki, dźwięk, animacje i filmy, a także ich układ na naszej Stronie Internetowej jest chroniony prawem autorskim oraz innymi przepisami prawa. Treść naszej Strony nie może być kopiowana, rozpowszechniana, zmieniana lub udostępniana osobom trzecim w celach handlowych. Niektóre ilustracje na stronie są dodatkowo objęte prawem autorskim osób trzecich.

Znaki towarowe

Jeżeli nie ustalono inaczej, wszystkie znaki towarowe na naszej Stronie Internetowej są chronione ustawowo. Dotyczy to w szczególności marek BSH, tabliczek znamionowych, logotypów firmowych i symboli.

Nasze dane kontaktowe dostępne są na stronie
z informacjami o spółce tj. https://centrumdomowychinspiracji.pl/podstawowe-informacje-prawne/ .

Nasze zasady

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas ważna dlatego też zapewniamy, że Twoje dane przetwarzane są starannie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wdrożyliśmy organizacyjne
i techniczne środki bezpieczeństwa, by chronić naszą Stronę Internetową przed ryzykiem związanym
z niewłaściwym przetwarzaniem danych osobowych. Wymagamy także od naszych partnerów stosowania środków o tym samym poziomie zabezpieczeń.

Wraz z naszymi partnerami stosujemy adekwatne zabezpieczenia, by chronić Twoje dane.

Jakie informacje zawarte w dzienniku (ang. „log data”) rejestrujemy standardowo

Jeśli korzystasz z naszej Strony Internetowej niechronionej dostępem, nie musisz ujawniać swojej tożsamości. Domyślnie rejestrujemy jednak każdy przypadek korzystania z naszej Strony Internetowej, co pomaga nam zapobiegać atakom na nasza Stronę, poprawiać błędy i reagować na przypadki naruszenia bezpieczeństwa. Więcej informacji o rejestrowanych przez nas danych zawartych w dzienniku (ang. „log data”) znajdziesz
w punkcie zatytułowanym: Jak przetwarzamy Twoje dane (wyświetlanie strony internetowej, pliki dziennika - logi, pliki cookie, monitoring itp.)

Które z Twoich danych możemy przetwarzać

Szanujemy Twoją prywatność i przetwarzamy Twoje dane wyłącznie wtedy, kiedy zezwala nam na to prawo. Podsumowanie podstaw prawnych, w oparciu o które przetwarzamy Twoje dane, znajduje się w końcowej części niniejszej informacji. Przetwarzanie Twoich danych może odbywać się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody lub w celu realizacji zawartej z Tobą umowy w zakresie, w jakim korzystasz ze Strony Internetowej, a przetwarzanie danych konieczne jest do podjęcia przez nas działań zgodnie z Twoim żądaniem i świadczenia przez nas usług. Przykładem przetwarzania danych w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu mogą być dane dziennika (logi), które zbieramy w celu zapewnienia m.in., że nasza Strona Internetowa działa bez błędów, dane dotyczące kwestii technicznych związanych z wyświetlaniem naszej Strony Internetowej, dane, które pomagają wspierać dodatkowe funkcje Strony Internetowej (np. klipy wideo dotyczące produktów, katalog do przeglądania) czy też dane podane przez Ciebie w przypadku kontaktu z nami. Niezależnie od sytuacji, zawsze informujemy Cię o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych oraz uwzględniamy Twoje prawa i interesy Jeśli będziesz mieć pytania dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, informacje o przysługujących Ci prawach w tym zakresie znajdziesz w części
Informacje uzupełniające zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM (UE) 2016/679 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
niniejszej informacji o ochronie danych.

W kolejnych punktach opisaliśmy podstawy, w oparciu o które przetwarzamy dane. W tych punktach znajdziesz też szczegółowe informacje na temat sposobu, w jaki Twoje dane są zbierane, przetwarzane
i wykorzystywane na naszej Stronie Internetowej (tj. informacje o rodzaju, zakresie i celu przetwarzania danych).

Co jeszcze powinieneś wiedzieć:

Użytkownicy poniżej 16. roku życia powinni przekazywać nam dane osobowe wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych mogą określać różne limity wiekowe w tej kwestii.

Nasza strona internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych, które do nas nie należą. Nie mamy wpływu na sposób przetwarzania Twoich danych na tych stronach internetowych ani na ich zgodność z przepisami o ochronie danych. Dlatego też ważne jest, aby zapoznać się informacjami o ochronie danych podanymi na tych stronach.

Przetwarzamy twoje dane wyłącznie jeśli jesteśmy do tego uprawnieni.

Część 2: Przetwarzanie danych na stronie internetowej

Jak przetwarzamy Twoje dane (wyświetlanie Strony Internetowej, pliki dziennika - logi, pliki cookie, monitoring itp.)

W tej części opisujemy dane, które przetwarzamy w związku
z korzystaniem z naszej Strony
Internetowej, w tym z usług na niej oferowanych, oraz cele,
w których dane te są wykorzystywane.

Wyświetlanie strony internetowej, dane dziennika (logi)

Aby móc wyświetlić naszą Stronę Internetową w Twojej przeglądarce, korzystamy z różnych urządzeń technicznych zapewniających, że cała treść (tekst, obrazy, klipy wideo itp.) jest zawsze aktualna. Aby zapewnić, że kwestie dotyczące naszej Strony Internetowej, w tym szybkość jej ładowania, są stale usprawniane, korzystamy z usług technicznych, które umożliwiają nam dostarczanie treści koniecznych do wyświetlenia naszej Strony Internetowej (tzw. sieci dostarczania treści, CDN). Podmioty świadczące usługi CDN działają w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami na podstawie zawartych z nimi umów. Zebrane w ten sposób dane są wykorzystywane wyłącznie do wyświetlania treści Strony Internetowej w Twojej przeglądarce i są usuwane niezwłocznie po okresie wymaganym do ich przechowania w zakresie wykonania konkretnych czynności.

Z przyczyn technicznych, za każdym razem, gdy Twoja przeglądarka otwiera naszą Stronę Internetową, automatycznie przesyła ona informacje na nasz serwer sieciowy (dane dziennika (logów)). Niektóre z tych informacji przechowujemy
w plikach logów. Należą do nich:

 • data dostępu,
 • godzina dostępu,
 • adres URL strony internetowej,
 • wersja użytego protokołu HTTP,
 • pliki, które zostały otwarte,
 • ilość przesłanych danych,
 • typ i wersja przeglądarki internetowej,
 • rodzaj systemu operacyjnego,
 • adres IP (w formie zanonimizowanej).

Dane dziennika (logi) nie zawierają danych osobowych, jak również nie ujawniają one Twojej tożsamości, gdyż jest to domyślne ustawienie. Dane dziennika (logi) analizujemy wyłącznie jeśli w danym wypadku jest to konieczne,
w szczególności w celu usunięcia błędów w działaniu naszej Strony Internetowej lub w celu wyjaśnienia incydentów
w zakresie bezpieczeństwa (zapobieganie atakom na naszą Stronę Internetową). Dane dziennika (logi) przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem.

Dodatkowo konieczne może być zbieranie przez nas informacji o adresie IP urządzenia, a także rejestrowanie danych w celu usuwania usterek lub przechowywania dowodów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa. Dane te są usuwane po usunięciu błędu lub wyjaśnieniu incydentu z zakresu bezpieczeństwa lub jeśli cel ich przetwarzania stał się nieaktualny z innych względów. W razie wystąpienia incydentu z zakresu bezpieczeństwa przekażemy dane dziennika - logów (w zakresie dozwolonym i koniecznym w myśl obowiązujących przepisów i ustalanym odrębnie
w każdym wypadku) organom prowadzącym postępowanie.

Tego typu dane dziennika (logi) zawsze przechowujemy osobno od innych danych, które dotyczą korzystania z naszej strony internetowej.

Dane, o których jest tutaj mowa, są konieczne do wyświetlania Strony Internetowej, w tym oferowanych na niej usług, oraz umożliwiają bezpieczne korzystanie ze Strony Internetowej
i z tych usług.

Formularz kontaktowy na naszej Stronie Internetowej

Możesz umówić się na spotkanie w naszym Centrum Domowych Inspiracji za pośrednictwem Strony Internetowej.
W ramach procesu zapisania się na spotkanie zbieramy i przetwarzamy poniższe dane:

 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu lub adres e-mail.

Podanie powyższych danych nie jest obowiązkowe, jednak jest niezbędne do tego, by skontaktować się z Tobą w celu umówienia spotkania.

Celem przetwarzania powyższych danych jest umożliwienie Ci kontaktu z nami. Podstawę prawną ich przetwarzania stanowi nasz prawnie uzasadniony interes w postaci umożliwienia skontaktowania się z nami za pośrednictwem Strony Internetowej. Twoje dane są również przetwarzane w celu podjęcia przez nas działań w odpowiedzi na Twoje zapytanie.

Twoje dane przechowujemy do czasu osiągnięcia celów wymienionych powyżej. Dalsze przetwarzanie będzie możliwe jedynie w przypadku, gdy będzie ciążył na nas jako administratorze taki obowiązek prawny.

Jeśli skontaktujesz się z nami, wykorzystamy Twoje dane wyłącznie
w celu załatwienia twojej sprawy.

Udział w loteriach/konkursach/promocjach

Jeśli zarejestrujesz swój udział w loterii/konkursie/promocji, będziemy przetwarzać przekazane przez Ciebie dane w celu przeprowadzenia loterii/konkursu/promocji oraz odpowiednich działań następczych. Zakres zbieranych przez nas danych wskazany jest w formularzu rejestracji udziału w danej loterii/konkursie/promocji oraz w regulaminie danej loterii/konkursu/promocji

Więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych dla tych celów znajdziesz w regulaminie danej loterii/konkursu/promocji. Twoje dane zostaną usunięte w chwili, gdy nie będą już one konieczne do przeprowadzenia loterii/konkursu lub odpowiednich działań następczych, chyba że przepis prawa wymaga od nas dalszego przechowywania tych danych.

Jakie rodzaje plików cookie wykorzystujemy i jak one działają

Pliki cookie

Plik Cookie to mały plik tekstowy, zapisywany przez witrynę internetową na Twoim komputerze, telefonie lub jakimkolwiek innym urządzeniu. Plik cookie zawiera dane na temat korzystania przez Ciebie z tej Strony. Pliki te nie mogą być wykorzystywane do uruchamiania programów ani przesyłania wirusów na komputery. Pliki cookie są tworzone w chwili, gdy odwiedzasz naszą Stronę Internetową, albo za pomocą kodu pikselowego lub narzędzia typu web beacon. Pliki cookie mogą być odczytywane wyłącznie przez serwer sieciowy tej samej domeny, za pomocą której zostały utworzone. Używamy plików cookie i innych, podobnych mechanizmów, aby poznać w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej Strony Internetowej oraz do celów marketingowych, w tym aby wyświetlać im reklamy w innych miejscach w Internecie.

Domyślnie przeglądarki internetowe umożliwiają przechowywanie i dostęp przez piki cookie do Twojego urządzenia. Niektóre pliki cookie są niezbędne do działania Strony Internetowej. Przy pierwszym wejściu na naszą Stronę Internetową prosimy Cię o wyrażenie zgody na instalację pików cookie innych niż niezbędne do funkcjonowania naszej Strony internetowej.

Naszą Stronę Internetową można również przeglądać bez plików cookie. Przeglądarki internetowe często są skonfigurowane tak, by akceptować pliki cookie. Aby uniemożliwić Twojej przeglądarce internetowej korzystanie z plików cookie, możesz je dezaktywować w jej ustawieniach oraz usunąć utworzone już pliki cookie. Informacje o tym, jak wyłączyć obsługę plików cookie lub je usunąć, znajdziesz dzięki funkcji pomocy w Twojej przeglądarce. Wyłączenie/usunięcie plików cookie może skutkować nieprawidłowym działaniem poszczególnych funkcji naszej Strony Internetowej. Pliki cookie, które są konieczne do działania określonych funkcji naszej Strony Internetowej, są opisane poniżej. Dodatkowo wyłączenie/usunięcie plików cookie dotyczy wyłącznie przeglądarki, w której te czynności zostaną wykonane. Dlatego też w innych przeglądarkach należy powtórzyć czynność wyłączenia/usunięcia plików cookie.

Oprócz powyższego istnieją różne sposoby zapobiegania tworzeniu określonych plików cookie poprzez zaznaczenie ich w oknie pojawiającym się przy wejściu na naszą Stronę Internetową lub indywidualnie w odniesieniu do poszczególnych dostawców usług, z których narzędzi korzystamy w określonych celach. Ta druga możliwość jest bezpośrednio związana
z danym narzędziem.

Sesyjne pliki cookie

Oferując naszą Stronę Internetową, korzystamy z sesyjnych plików cookie, które zapisujemy na Twoim urządzeniu, gdy odwiedzasz naszą Stronę – bez względu na to, które pliki cookie zaznaczyłeś w oknie, które pojawiło się przy wejściu na nią. Pliki te są zawsze automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki (programu). Umożliwia nam to oferowanie różnych funkcji na naszej Stronie Internetowej dzięki informacjom z plików cookie.

Korzystamy z niezawierających danych osobowych sesyjnych plików cookie w następujących celach:

 • zapewnianie bezbłędnego wyświetlania zawartości audio i wideo,
 • tymczasowe zapisywanie niektórych informacji wprowadzonych przez użytkownika (np. zawartość formularza internetowego),
 • usprawnianie przyjazności Strony dla użytkowników oraz pomiar zasięgu statystycznego.

Sesyjne pliki cookie zawierające dane osobowe, które wykorzystujemy w określonych celach:

 • sesyjne pliki cookie, w których tymczasowo zapisane są określone informacje identyfikujące lub uwierzytelniające użytkownika (np. identyfikator sesji pozwalający tymczasowo zapisać zawartość koszyka zakupów).

Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki, nie później jednak niż z końcem okresu, na jaki zostały utworzone.

Stałe pliki cookie

Stałe pliki cookie pozostają zapisane w Twoim urządzeniu także po zamknięciu przeglądarki internetowej. Informacje zapisane w tych plikach wykorzystujemy do oferowania wygodnych funkcji na naszej Stronie Internetowej (np. zapisywanie określonych preferencji lub ustawień języka), ale także do zbierania danych o zachowaniu użytkowników na naszej Stronie w celu jej usprawniania (np. wykrywanie błędów) oraz spersonalizowania wyświetlanych reklam.

Stałe pliki cookie zawierające dane osobowe umożliwiające zbieranie informacji o Twoim zachowaniu są przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą, którą możesz wyrazić przy pierwszej wizycie na naszej Stronie, zaznaczając odpowiednią opcję w wyświetlonym oknie. Zgodę na przetwarzanie danych dotyczących Twoich zachowań możesz wycofać w dowolnej chwili, usuwając wszystkie pliki cookie zapisane w Twojej przeglądarce internetowej. W takim wypadku konieczne może być jednak podjęcie nowej decyzji co do korzystania z plików cookie do wskazanych powyżej celów, ponieważ przy wejściu na naszą Stronę Internetową ponownie wyświetli się okno z pytaniem o zgodę. W dowolnym momencie możesz zmienić ustawienia pików cookie poprzez wybór odpowiednich opcji tutaj albo poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Więcej informacji na ten temat możesz też znaleźć na stronie http://www.youronlinechoices.com/pl/ Zablokowanie przez Ciebie konkretnych plików cookie będzie uważane za odwołanie zgody i będzie oznaczało, że nie przetwarzamy już Twoich danych w tym zakresie.

Możesz także wycofać zgodę na korzystanie z poszczególnych narzędzi analitycznych/marketingowych, zgodnie z poniższymi informacjami.

Dane zawarte w stałych plikach cookie są przechowywane do końca okresu w nich określonego, do chwili ich usunięcia lub wycofania przez Ciebie zgody.

Nasza Strona Internetowa korzysta z plików cookie – w tej części wyjaśniamy z jakich plików cookie korzystamy i jakie dane są tworzone
i przetwarzane

Poniżej szczegółowo opisano technologie wykorzystywane przez nas i naszych partnerów do analizowania zachowań użytkowników:

Sieciowe narzędzia analityczne korzystające z profili użytkowników

Korzystamy z sieciowych narzędzi analitycznych do celów reklamy, badań marketingowych i pozyskiwania informacji zwrotnych od użytkowników w odniesieniu do działania naszej Strony Internetowej (oraz, w odpowiednich wypadkach, w celu przesłania Ci za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji marketingowych). Do tych celów wykorzystujemy analityczne pliki cookie lub skrypty języka Java, co pozwala nam zbierać i przetwarzać dane o Twojej pierwszej wizycie na naszej Stronie Internetowej oraz ewentualnym kliknięciu w linki zawarte w przesłanej Ci informacji marketingowej. Zbieranie danych na temat korzystania przez Ciebie z naszej Strony Internetowej oraz tworzenie Twojego profilu w tym zakresie mają miejsce z użyciem identyfikatora cookie. Twój adres IP nie jest zbierany lub jest anonimizowany bezpośrednio po zebraniu. W związku z tym niemożliwe jest bezpośrednie określenie Twojej tożsamości na podstawie wspomnianego identyfikatora.

Poniżej znajdziesz dodatkowe informacje o sieciowych narzędziach analitycznych oraz o tym jak uniemożliwić im zbieranie i przetwarzanie Twoich danych albo ograniczyć zakres tych czynności.

Twoje odwiedziny na naszej Stronie wiele mówią nam o tym czy jest ona atrakcyjna – dlatego korzystamy z sieciowych narzędzi analitycznych, by stale usprawniać jej działanie.

Analizy statystyczne naszej Strony Internetowej:

Google Analytics

Korzystamy z narzędzi zbierających dane statystyczne, dzięki którym możemy zrozumieć jak użytkownicy korzystają
z naszej Strony Internetowej. Dane, które otrzymujemy z tych narzędzi, nie dają nam informacji o konkretnej osobie
i nie łączymy ich z innymi danymi, które nam podajesz. Przetwarzamy dane używania i tworzymy profile użytkownika przy pomocy serwisu Google Analytics należącego do Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Informacje dotyczące wykorzystywania przez Ciebie Strony Internetowej przekazywane są na serwer Google, gdzie są one analizowane i zwracane nam w postaci danych skumulowanych, ujawniających trendy w ogólnym wykorzystywaniu Strony Internetowej BSH.

Korzystamy z Google Analytics. Google może gromadzić na swoich serwerach dane pozyskane z plików cookie z różnych stron internetowych i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów związanych z ruchem na stronach internetowych.

Informacje, jakie zbiera Google Analytics o użytkownikach, to np.: ile razy użytkownik odwiedza witrynę; data pierwszej i ostatniej wizyty; czas trwania odwiedzin; strona, z której użytkownik odwiedził witrynę; wyszukiwarka, której użytkownik używa; link, który został kliknięty; miejsce na świecie, z którego użytkownik uzyskuje dostęp, itp.

Używamy Google Analytics w ten sposób, by Twój adres IP był skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w USA i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przetwarzany przez Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Możliwość rezygnacji : Użytkownik może zapobiec rejestrowaniu przez Google Analytics informacji pochodzących z jego przeglądarki, instalując specjalną wtyczkę znajdującą się tutaj . Dalsze szczegółowe informacje o działaniu Google Analytics można znaleźć tutaj . Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych używania i tworzenia zanonimizowanego profilu używania tego rodzaju (dokonując zastrzeżenia typu „opt-out” - rezygnacji), jak również zgłosić swój sprzeciw na stronie internetowej Google poświęconej zastrzeżeniom typu „opt-out”.

Korzystamy z narzędzia Google Analytics, które pomaga nam zrozumieć, jak korzystasz ze Strony Internetowej.

Adobe Tag Manager - Adobe Analytics + Adobe Test & Target Do celów analityki sieciowej oraz celem poprawienia formy i działania serwisu dostosowując sam serwis i jego zawartość do Twoich potencjalnych zainteresowań korzystamy z narzędzi Adobe Audience Manager i Adobe Tracking (dalej jako „Adobe Analytics”) oraz Adobe Test & Target – usług oferowanych przez spółkę Adobe Systems Software Ireland Ltd. z siedzibą pod adresem 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Irlandia (dalej jako „Adobe”). Informacje dotyczące Twojego korzystania z naszej Strony Internetowej są przekazywane na serwery spółki Adobe, a następnie analizowane i przesyłane do nas w formie danych zagregowanych. Dane te umożliwiają nam określenie ogólnych tendencji w zakresie korzystania z naszej strony internetowej.

Nie łączymy powstałych w ten sposób profili użytkowania z twoim nazwiskiem ani innymi danymi, które mogłyby ujawnić twoją tożsamość (np. adres e-mailowy). Dane dotyczące korzystania z naszej Strony Internetowej przechowywane są w usłudze przez nie więcej niż 24 godziny od chwili ich zebrania.

Możliwość rezygnacji : aby uniemożliwić zbieranie danych o swoim korzystaniu z naszej Strony Internetowej, należy skorzystać z odpowiedniej strony firmy Adobe. Informacje o sposobie działania plików cookie narzędzia Adobe Analytics oraz instrukcje jak je zablokować dostępne są pod adresem http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html . Informacje o sposobie działania plików cookie wykorzystywanych przez narzędzie Adobe Test & Target oraz instrukcje jak je zablokować dostępne są pod adresem https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html .

Korzystamy z narzędzi Adobe Tag Manager - Adobe Analytics + Adobe Test & Target do celów analityki sieciowej oraz celem poprawienia formy i działania serwisu, aby dostosować sam serwis i jego zawartość do Twoich potencjalnych zainteresowań.

Sytuacje, w których przesyłamy Twoje dane innym podmiotom

W celu prowadzenia naszej Strony Internetowej oraz świadczenia za jej pośrednictwem usług dla Ciebie, współpracujemy z wieloma usługodawcami. Usługodawców tych wybieramy starannie i zawieramy z każdym z nich odpowiednią umowę, by chronić Twoje dane.

W związku z tym, Twoje dane mogą być przez nas przekazywane usługodawcom, z którymi współpracujemy w tym zakresie:

 • usługodawcy świadczący usługi hostingowe, w tym powiązane usługi techniczne (np. kontrola i pomiar wydajności, sieci dostarczania treści),
 • usługodawcy zapewniający dodatkowe funkcjonalności naszej strony internetowej (np. klipy wideo dotyczące produktów, katalog do przeglądania),
 • usługodawcy świadczący usługi programistyczne,
 • usługodawcy świadczący usługi w zakresie sprzedaży i marketingu,
 • usługodawcy świadczący usługi w zakresie infolinii.,

· podmioty świadczące usługi w zakresie zarządzania płatnościami i należnościami.

W przypadku odbiorców Twoich danych będących odrębnymi administratora danych, Twoje dane przekazujemy wyłącznie jeśli jest to konieczne do zrealizowania zawartej z Tobą umowy, jeśli my lub odbiorca danych ma uzasadniony interes w ujawnieniu Twoich danych lub jeśli wyraziłeś zgodę na dany przypadek przekazania danych. W takim wypadku Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie do odbiorcy Twoich danych.

Odbiorcami Twoich danych, w tym usługodawcami, mogą być podmioty należące do naszej grupy kapitałowej.

Oprócz tego Twoje dane mogą być przekazywane innym odbiorcom w sytuacji, gdy jesteśmy zobowiązani do takiego działania na podstawie przepisów prawa, w tym na podstawie prawomocnych decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych.

Wszyscy nasi usługodawcy przetwarzający Twoje dane w związku z działaniem naszej strony internetowej są starannie wybierani i muszą spełniać standardy w zakresie ochrony danych.

Punkt kontaktowy w zakresie pytań dotyczących ochrony danych

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony danych lub możliwości skorzystania z przysługujących ci praw, możesz skorzystać z poniższych danych, by skontaktować się bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych korzystając z poniższych danych kontaktowych:

Inspektor Ochrony Danych
email: data-protection-pl@bshg.com

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się również wysyłając korespondencję na adres:

BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego sp. z o.o.

Inspektor Ochrony Danych

Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa

Jeśli masz pytania dotyczące ochrony danych, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych.

Zmiany niniejszych informacji o ochronie danych

Niniejsze informacje o ochronie danych odzwierciedlają aktualny sposób przetwarzania danych na naszej Stronie Internetowej. W przypadku wprowadzenia wszelkich zmian niniejsze informacje zostaną odpowiednio zaktualizowane. Na naszej Stronie Internetowej zawsze dostępna jest aktualna wersja informacji o ochronie danych, dzięki czemu możesz zapoznać się z zakresem danych, które przetwarzamy.

Część 3: Prawa użytkowników

Informacje uzupełniające zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM (UE) 2016/679 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Podstawa prawna przetwarzania danych

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celach wskazanych w niniejszej informacji na następujących podstawach prawnych:

 • art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (UE) 2016/679:
  • korzystanie z naszej Strony Internetowej.
 • art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia (UE) 2016/679:
  • kwestie techniczne związane z wyświetlaniem Strony Internetowej (np. sieci dostarczania treści),
  • dodatkowe funkcje Strony Internetowej (np. klipy wideo dotyczące produktów, katalog do przeglądania),
  • dane zapisywane w plikach dziennika,
  • kontakt z nami,
  • udział w konkursach,
  • sesyjne i stałe pliki cookie niezbędne do korzystania ze Strony Internetowej.
 • art. 6 ust.1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2016/679:
  • stałe pliki cookie rejestrujące sposób korzystania ze Strony Internetowej,
  • sieciowe działania analityczne i marketingowe:
   • Google Analitics
   • Adobe Tag Manager i Adobe Analytics – Adobe Test & Target

   Aby zapewnić pełną kontrolę nad Twoimi danymi, przysługują Ci kompleksowe prawa, z których możesz skorzystać, by decydować o sposobie,
   w jaki przetwarzamy te dane.

   Twoje prawa

   Poniżej znajdziesz opis przysługujących Ci praw w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

   Wykonywanie praw w zakresie ochrony danych

   Jeżeli będziesz miał pytania lub będziesz chciał zrealizować przysługujące Ci prawa dotyczące przetwarzania danych, prosimy o kontakt poprzez:

   • wypełnienie formularza wniosku dostępnego pod adresem https://datarequest.bsh-group.com/pl/how-to?c=plhttps://datarequest.bsh-group.com/;

   • przesłanie wniosku na adres mailowy data-protection-pl@bshg.com ; lub

   • przesłanie wniosku na nasz adres korespondencyjny: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa.

   Rekomendowanym kanałem kontaktu jest formularz wniosku pod adresem https://datarequest.bsh-group.com/pl/how-to?c=plhttps://datarequest.bsh-group.com/

   Rezygnacja z otrzymywania informacji marketingowych

   Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, możesz:

   · skorzystać z odnośnika zlokalizowanego u dołu danego e-maila;

   · przesłać wiadomość na adres Data-Protection-PL@bshg.com wpisując w temacie „Rezygnacja z otrzymywania informacji marketingowych drogą elektroniczną” oraz podając swoje imię, nazwisko i adres e-mailowy; lub

   · skorzystać ze specjalnie przeznaczonego do tego formularza dostępnego na stronie https://datarequest.bsh-group.com/pl/how-to?c=pl

   Przysługujące Ci prawa w zakresie ochrony danych

   Prawo dostępu do Twoich danych osobowych: na żądanie udzielimy Ci informacji na temat Twoich danych, które przetwarzamy.

   Prawo do sprostowania i uzupełnienia Twoich danych osobowych: na Twoje żądanie sprostujemy nieprawidłowe dane oraz uzupełnimy niekompletne dane (z uwzględnieniem celów przetwarzania).

   Prawo do usunięcia Twoich danych osobowych: na Twoje żądanie usuniemy Twoje dane osobowe, które przetwarzamy. Niemniej jednak niektóre dane zostaną usunięte dopiero po upłynięciu obowiązkowego okresu ich przechowywania, czego w niektórych wypadkach mogą wymagać obowiązujące przepisy lub co może być konieczne w celu wykonania naszych zobowiązań umownych względem Ciebie.

   Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych: w określonych prawnie przypadkach możemy ograniczyć przetwarzanie Twoich danych osobowych jeśli skierujesz do nas takie żądanie. Dane są przetwarzane wówczas w ograniczonym zakresie.

   Prawo do wycofania zgody: możesz w dowolnym czasie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych ze skutkiem od momentu wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na odstawie zgody przed jej wycofaniem.

   Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych: możesz w dowolnym czasie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych ze skutkiem w przyszłości, jeżeli przetwarzany Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) rozporządzenia (UE) 2016/679. W wypadku, gdy wyrazisz sprzeciw, zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych – chyba, że istnieją ważne lub uzasadnione przyczyny przemawiające za ich dalszym przetwarzaniem. W przypadku przetwarzania Twoich danych do celów marketingu bezpośredniego wniesienie sprzeciwu skutkuje zaprzestaniem przetwarzania Twoich danych.

   Prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych: w określonych prawem przypadkach, możesz żądać przekazania Ci lub przesłania bezpośrednio innemu administratorowi w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Twoich danych osobowych, które nam dostarczyłeś.

   Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: możesz wnieść skargę w związku z dokonywanym przez nas przetwarzaniem danych do organu nadzorczego ds. ochrony danych, w tym do organu sprawującego w Polsce nadzór nad ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych): Urząd Ochrony Danych Osobowych www.uodo.gov.pl

   Aby zapewnić pełną kontrolę nad twoimi danymi, przysługują ci kompleksowe prawa, z których możesz skorzystać, by zdecydować o sposobie, w jaki przetwarzamy te dane.

   Przesyłanie danych do podmiotów z siedzibą poza EOG

   Dane osobowe przekazujemy też podmiotom, które mają siedzibę poza EOG, w tzw. państwach trzecich.
   W takim wypadku przed udostępnieniem danych upewniamy się, że odbiorca zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych (np. na podstawie wydanej przez Komisję Europejską w odniesieniu do danego kraju decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony albo umowy zawartej z odbiorcą Twoich danych, która zawiera standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską) albo że wyraziłeś zgodę na ich udostępnienie.

   W przypadku przekazywania danych na podstawie art. 46, 47 lub 49 ust. 1 akapit drugi Rozporządzenia (UE) 2016/679 na Twój wniosek przedstawimy Państwu wskazanie właściwych lub odpowiednich zabezpieczeń, które stosujemy, oraz sposób, w jaki mogą Państwo uzyskać od nas kopię tych zabezpieczeń. W tym celu należy skorzystać
   z danych kontaktowych podanych w części niniejszej informacji o ochronie danych zatytułowanej „ Punkt kontaktowy w zakresie pytań dotyczących ochrony danych ”.

   Obowiązuje od: 04.08.2022

   WERSJA: DPI_CDI_1.2.0_PL